BELEDİYE İŞ MERKEZİ DÜKKAN VE OFİS SATIŞ İHALE DUYURUSU

 

T.C.

ŞİRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

 

Madde-1-Mülkiyeti Şiran Belediye Başkanlığı Tüzel Kişiliğine ait; Karaca Mahallesi Köprübaşı  mevkiinde bulunan 432 ada 1 parsel üzerine yapılan Binanın, Zemin katındaki 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve Birinci katındaki 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı 20 adet Ofis ve İşyerinin satışı.

            a-)İdareye Ait Bilgiler:

                -İdare Adı                  :Şiran Belediye Başkanlığı

                -İletişim No:              :04565117021- Faks:04565118404

                -Elektronik posta adresi: siranbelediyesi@hotmail.com

                -İhale İle İlgi personel: Turan ALTIPARMAK

Madde-2-İhale; 07 Aralık  2020 Pazartesi   günü saat:10.00’de Belediye de Encümen huzurunda Konferans   salonunda   yapılacaktır.

Madde-3- Satışı Yapılacak Yerlerin; Ada ve Parsel numarası, Bağımsız Bölüm Numarası, Arsa Payı, Cinsi, Yüz Ölçümü, Satış Muhammen Bedeli (KDV   Dahil),Geçici Teminatı ve İhale Tarih ve Saati:

Ada ve Parsel

Bağ.Bl./

Arsa Payı

Cinsi

Yüz

Ölçümü

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminatı %3

İhale Tarih ve Saati

432-1

6-1/30

Ofis-İşyeri

40,95m2

245.700,00-TL

  7.371,00-TL

07/12/2020---10:00

432-1

7-1/30

Ofis-İşyeri

44,80m2

268.800,00-TL

  8.064,00-TL

07/12/2020—10:15

432-1

8-1/30

Ofis-İşyeri

47,00m2

282.000,00-TL

  8.460,00-TL

07/12/2020---10:30

432-1

9-1/30

Ofis-İşyeri

59,00m2

354.000,00-TL

10.620,00-TL

07/12/2020---10:45

432-1

10-1/30

Ofis-İşyeri

63,30m2

379.800,00-TL

11.394,00-TL

07/12/2020---11:00

432-1

5-1/30

Ofis-İşyeri

55,80m2

390.600,00-TL

11.718,00-TL

07/12/2020---11:15

432-1

4-1/30

Ofis-İşyeri

57,05m2

370.825,00-TL

11.125,00-TL

07/12/2020---11:30

432-1

3-1/30

Ofis-İşyeri

57,90m2

376.350,00-TL

11.291,00-TL

07/12/2020---11:45

432-1

2-1/30

Ofis-İşyeri

54,20m2

352300,00-TL

10.569,00-TL

07/12/2020---13:00

432-1

1-1/30

Ofis-İşyeri

55,30m2

387.100,00-TL

11.613,00-TL

07/12/2020---13:15

432-1

11-1/30

Ofis-İşyeri

48,65m2

243.250,00-TL

  7.298,00-TL

07/12/2020---13:30

432-1

12-1/30

Ofis-İşyeri

47,30m2

236.500,00-TL

  7.095,00-TL

07/12/2020---13:45

432-1

13-1/30

Ofis-İşyeri

78,80m2

394.000,00-TL

11.820,00-TL

07/12/2020---14:00

432-1

14-1/30

Ofis-İşyeri

49,90m2

249.500,00-TL

  7.485,00-TL

07/12/2020---14:15

432-1

15-1/30

Ofis-İşyeri

49,15m2

245.750,00-TL

  7.373,00-TL

07/12/2020---14:30

432-1

16-1/30

Ofis-İşyeri

45,80m2

229.000,00-TL

  6.870,00-TL

07/12/2020---14:45

432-1

17-1/30

Ofis-İşyeri

52,40m2

262.000,00-TL

  7.860,00-TL

07/12/2020---15:00

432-1

18-1/30

Ofis-İşyeri

57,85m2

289.250,00-TL

  8.678,00-TL

07/12/2020---15:15

432-1

19-1/30

Ofis-İşyeri

64,40m2

322.000,00-TL

  9.660,00-TL

07/12/2020---15:30

432-1

20-1/30

Ofis-İşyeri

68,60m2

343.000,00-TL

10.290,00-TL

07/12/2020---15:45

Madde-4-İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

            1- Dilekçe

            2-Kanuni İkametgah Belgesi,

            3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

            4-Geçici teminat makbuzu veya limit dahilinde süresiz banka teminat mektubu

            5-Noter tasdikli imza beyanı

            6-Başkaları adına ihaleye katılacakların noter tasdikli  vekaletname ve imza beyanı,

            7-Şartname ve dokümanın satın alındığına dair makbuz,

            8-İsteklinin Tüzel Kişi olması halinde, siciline kayıtlı olduğu odadan, ihale yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesini ve temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli  belge ve imza sirküleri,

            9-Şiran Belediyesine borcu olmadığına dair mali işler müdürlüğünden alınacak borcu yok yazısı,

 

 

Madde-5- İstekliler tek ofis ve işyeri ihalesine katılabileceği gibi, ihaleye katılım için istenilen belge ve evrakları bir defaya mahsus vererek,  teminatı ayrı ayrı  yatırmak şartı ile birden fazla  ofis ve işyeri ihalesine katılabilecektir. Bu durumda olan  istekliler  herhangi bir ofis ve işyerinin ihalesini aldıktan sonra,  geçici teminat yatırdıkları diğer ofis ve işyerlerinin ihalesine katılamaz ve ihale odasından çıkmak zorundadır. Çünkü bir istekliye sadece  bir adet ofis yada işyerinden hangisini aldıysa onun satışı yapılacaktır. Aynı kişi adına ikinci bir satış yapılmayacaktır.  İstekliler kaç ofis ve işyerinin ihalesine  katılacağını başvuru dilekçelerinde ayrıca belirteceklerdir.

Madde-6- İhaleye katılacak istekliler,  gerekli olan evrakları tamamlayarak en geç  04 Aralık 2020 Cuma  günü saat:17:00’ ye  kadar idareye teslim edecektir. Posta, mail, faks ile son başvuru tarih ve  saatinden sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru ve evrak teslimi Yazı İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

Madde-7- İhaleye katılacakların Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurarak, ihale ile ilgili şartname ve doküman satın almaları zorunlu olup, 150,00-TL (Yüz Elli-TL) ücret mukabilinde satın alınacaktır. Doküman satışı 04 Aralık 2020 Cuma günü Saat:12:00’ ye kadar yapılacaktır. Bu saatten sonra doküman satışı kesinlikle yapılmayacaktır. Ayrıca ihaleye katılacak istekliler bu şartnameyi okuyarak, bütün şartlarını kabul ettiklerine dair, evrak teslimi ve başvuru aşamasında  şartnamenin arka sayfasını imzalamak zorundadır.

Madde-8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            İlan Olunur.

 

                                                                                               İhale Komisyon Başkanlığı

 

 

 

 

 

TOP